0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Leder på juni 17, 2010, 17:38
VEDTEKTER FOR SM Bergen

Vedtatt av årsmøtet  4. mars 2010;
sist endret av årsmøtet 27.februar 2016.


§1   Navn
Foreningens navn skal være SM Bergen, forkortet til SMB. Foreningen er frittstående med sete i Bergen.
§1.1    Foreningen skal være registrert i Brønnøysundregistrene som XXX. Styremedlemmene har reservasjonsrett for registrering.

§2   Formål
SMB er en forening som har til formål:
§2.1   Å arbeide for trygge rammer for BDSM-ere og fetisjister der medlemmene kan finne sammen for å more seg, utveksle erfaringer og få et godt grunnlag for nærmere bekjentskaper. SMB skal ivareta dette miljøet forankret i verdiene diskresjon, trygghet, respekt og omsorg.
§2.2   Å jobbe informativt utad for å skape respekt for foreningen og BDSM generelt
§2.3   Å samarbeide med foreninger med beslektede seksualpolitiske mål i inn og utland.


§3   Medlemskap
§3.1   For å bli medlem i SMB må man være myndig og ha fylt 20 år. Man kan søke om medlemskap, uavhengig kjønn, seksuelle preferanser, religion, og legning. Personer dømt for seksualforbrytelser eller voldskriminalitet er uønsket i foreningen.
§3.2   Alle søknader behandles likt.  Alle medlemmer må oppgi fullt navn, adresse og epostadresse ved innmelding.
§3.3   Alle nye medlemmer antas og følges opp gjennom en fadderordning, hvis rutiner utarbeides av styret. Større endringer i fadderordningen forelegges årsmøtet.   Styret må i sine retningslinjer for medlemskap lage regler for hvordan behandle henvendelser fra tidligere eller ekskluderte medlemmer.
§3.4   Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, såvel innad som utad. Dette gjelder også tidligere medlemmer.
§3.5   Det er normalt fotoforbud på SM Bergens arrangement. Styret kan gi dispensasjon fra fotoforbudet om særlige grunner foreligger, og alle som det tas bilde av samtykker.
§3.6   Alle medlemmer plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler og vedtekter for SMB. Disse vedtektene skal være tilgjengelig på arrangement og treff i SMB’s regi.
§3.7   Opphør av medlemskap
Medlemskap kan sies opp skriftlig - Innbetalt kontingent refunderes ikke.  Styret kan anse medlemskap for opphørt ved manglende betaling.
§3.8   Bortvisning av medlem
Styremedlemmer eller en med styrets fullmakt kan bortvise et medlem fra ethvert arrangement ved uønsket oppførsel.
§3.9   Ekskludering av medlem
§3.9.1   I graverende tilfeller kan medlemmer ekskluderes.
Dette vil gjelde for eksempel brudd på punkt om diskresjon eller motarbeiding av foreningens virksomhet eller formål.
§3.9.2   Berørte parter skal få uttale seg før eksklusjonsvedtak fattes. Medlem kan la seg representere ved tredjepart ved behandlingen.
§3.9.3   Alle eksklusjonsvedtak skal være saklig begrunnet og skriftlig begrunnelse skal sendes det ekskluderte medlemmet på forespørsel.
§3.9.4   Den ekskluderte kan anke inn vedtaket til årsmøtet, hvor det kreves 2/3 flertall for å opprettholde eksklusjon.  Klage må sendes foreningens styre innen 4 uker, og eksklusjonen anses vedtatt om ikke melding er kommet innen fristen. 
§3.9.5   Ekskluderte medlemmer kan søke om nytt medlemskap tidligst 5 år etter gjeldende vedtak.


§4   Årsmøte
§4.1   Årsmøtet er foreningens øverste myndighet der alle medlemmer med gyldig medlemskap kan møte. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.
§4.2   Styret plikter å innkalle til ordinært årsmøte med min. 1 måneds varsel og innen utgangen av mars måned.
Innkalling med agenda skjer minimum ved oppslag på foreningens nettsider og ved epost til registrerte medlemmer.
§4.3   Ethvert medlem kan kreve en sak oppført på dagsorden. Slik sak må være styret i hende innen 31.desember.  Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmer senest 8 dager før møtet. Bare saker inntatt i den utsendte agenda kan behandles på årsmøtet. Saker kan avvises av årsmøtet med simpelt flertall.
§4.4   Alle medlemmer med gyldig medlemskap kan la seg representere av et annet medlem ved skriftlig fullmakt som skal leveres ved årsmøtets start. Forhåndsstemmer godtas ikke.
§4.5   Ordinært årsmøte skal avholdes etter minimum følgende agenda som beskrevet under i den spesifiserte rekkefølgen.
Styreleder fungerer som møteleder inntil årsmøtet velger møteleder.

1. Konstituering av møtet:
     - Opplysning om antall stemmeberettigde / fullmakter
    - godkjenning av innkalling / dagsorden.
    - valg av møteleder
    - valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokollen
    - valg av tellekorps
2. Styrets årsberetning
3. Fremleggelse av regnskap og revisjonsberetning
    - herunder evt. vedtak om ansvarsfrihet for styret.
4. Eventuelle vedtektsendringer
5. Valg av: (funksjonstid i parantes)
    - styreleder (2 år ) eller nestleder (2 år )
    - 3 styremedlemmer  (1 år)
    - kasserer (1 år).
    - 1. varamedlem og 2. varamedlem  (1 år)
    - revisor som ikke er medlem av styret (1 år)
    - 2 medlemmer til valgkomitè (1 år)
6, Orientering om arbeidsprogram og budsjett
7. Kontingent
8. Eventuelle innkomne saker
9. Eventuelle orienteringer


§4.6   Valg
§4.6.1   Ved valg av leder og nestleder/kasserer skal det alterneres slik at den ene velges i partall- og den andre i oddetallsår for å sikre kontinuitet.
§4.6.2   Alle medlemmer med betalt kontingent er valgbare.
§4.6.3   Det er ikke nødvendig å være tilstede på årsmøtet for å blir valgt,  men ingen kan velges til verv uten å ha sagt seg villig før valget foretas.
§4.6.4   Hvis noen fremmøtte krever det, skal personvalg foretas skriftlig.
§4.7   Vedtektsendringer
§4.7.1   Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall.
§4.7.2   Endringer vedtas/forkastes slik de er sendt ut.


§5    Ekstraordinært årsmøte
§5.1   Styret plikter så snart som mulig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varsel dersom et flertall i styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.
§5.2   Innkalling skal angi årsak til innkalling f.eks. mistillit eller hastesaker.
§5.3   Rutiner for ordinært årsmøte følges så langt disse passer - innkalling spesifiserer agenda.


§6   Styret
§6.1   SMB ledes til daglig av et styre valgt av årsmøtet, og representeres utad normalt av leder.
§6.2   Styret konstituerer seg selv med eventuelle føringer gitt av årsmøtet.
§6.3   Det er styrets ansvar å påse at foreningens vedtekter, formål og retningslinjer følges og eventuelt formulere retningslinjer (for eksempel fest- og husordensregler) for å oppnå dette.
§6.4   Alle medlemmer skal gjøres oppmerksom på vedtektene før eller i forbindelse med innmelding. Vedtektene skal ligge tilgjengelig på nettsidene.
§6.5   Styret utpeker faddergruppe, og kan delegere ansvar for øvrige aktiviteter ved behov.
§6.6   Styret avholder møter ved behov etter innkalling fra leder. Styret skal avholde møte når et av styrets medlemmer krever det. Innkalling med dagsorden må være styret i hende i god tid før møtet. Varamedlem skal også motta innkalling og har møteplikt på lik linje med andre styremedlemmer
§6.7   Styrets kasserer skal se til at revisor får nødvendig informasjon for å legge frem en revisjonsberetning i god tid før årsmøtet.
§6.8   Alle styrevedtak protokollføres.  Protokollen godkjennes normalt i det påfølgende styret. Informasjon fra styret legges ut på nettet etter hvert møte.
§6.9   Styremøter krever minst 3 deltagere for å være vedtaksdyktig. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. I saker der det ikke er flertall for noen alternativer tillegges styreleder en avgjørende dobbeltstemme.  Varamedlem har talerett i alle styremøter. Varamedlem som stiller på vegne av et styremedlem har også stemmerett. Om et styremøte ikke er vedtaksdyktig kan ved behov et senere styremøte godkjenne handlinger vedtatt i det forrige. Det må utvises aktsomhet ved bruk av denne regel.
§6.10   Styremedlemmer plikter å opplyse om mulig inhabilitet f.eks. ved saker som berører familie eller nære venner.  Styrets flertall avgjør hvem som er habile.
§6.11   Styret kan innstille til årsmøtet om gratis medlemskap (æresmedlemskap) til medlemmer som særlig har gjort seg fortjent til det.
Medlemmer som gjør en større innsats for en aktivitet / fest kan av styret gis gratis adgang til den aktiviteten eller festen.


§7   Formuerettslige forpliktelser
§7.1    Leder eller den styret utpeker kan forplikte foreningen med sin underskrift opp til kr. 8000. Styret råder ellers over foreningens midler i tråd med årsplan / budsjett presentert for medlemsmøte.
§7.2   Foreningen hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.
§7.3   Foreningens styre har ikke selvstendig rett til å ta opp gjeld på vegne av foreningen.
§7.4   Årsmøtet kan i konkrete tilfeller, med 3/4 flertall gi styret fullmakt til å ta opp gjeld, samt kjøpe eller selge fast eiendom.

§8   Oppløsning av foreningen
§8.1   Forslag om oppløsning skal behandles på to påfølgende årsmøter med minst 6 ukers mellomrom, der det begge ganger kreves 3/4 flertall blant de frammøtte for å bli gyldig.
§8.2   Ved oppløsning plikter siste årsmøte å vedta fordeling av eventuelle overskytende midler etter at all gjeld er gjort opp.
###
« Siste redigering: mars 01, 2016, 23:31 av Leder »